• video pic
  • 標題: 電郵登入設定

  • 說明: 電郵登入設定
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1281)     持續時間: (00:01:04)     上傳: 26-03-12
  • 標籤: 電郵 登入
  • 評論 - 回應: (0)
  • video pic
  • 標題: E-mail forward 教學

  • 說明: E-mail forward 教學
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1279)     持續時間: (00:01:12)     上傳: 30-08-12
  • 標籤: E-mail forward 教學
  • 評論 - 回應: (0)
  • video pic
  • 標題: 三巴火

  • 說明: 三巴火
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1266)     持續時間: (00:09:56)     上傳: 14-10-11
  • 標籤: Sao Paulo
  • 評論 - 回應: (0)
  • video pic
  • 標題: 網上繳費操作流程示範視頻短片(粵語版)

  • 說明: 學生可於網上繳交學費
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1266)     持續時間: (00:03:26)     上傳: 05-06-13
  • 標籤: 繳費方式 網上繳費 網上交學費
  • 評論 - 回應: (0)
  • video pic
  • 標題: iPhone Wi-Fi 教學

  • 說明: iPhone Wi-Fi 教學
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1264)     持續時間: (00:00:57)     上傳: 30-08-12
  • 標籤: iPhone Wi-Fi 教學
  • 評論 - 回應: (0)
  • video pic
  • 標題: 登入或登出系統

  • 說明: 文件追蹤系統 - 登入或登出系統示範
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1240)     持續時間: (00:05:00)     上傳: 24-04-12
  • 標籤: DTS
  • 評論 - 回應: (0)
  • video pic
  • 標題: 網上繳費操作流程示範視頻短片(普通話版)

  • 說明: 網上交學費
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1234)     持續時間: (00:03:43)     上傳: 05-06-13
  • 標籤: 普通話介紹網上繳費 普通話介紹網上交學費 繳費方式
  • 評論 - 回應: (0)
  • video pic
  • 標題: Android Wi-Fi 連接教學

  • 說明: Android Wi-Fi 連接教學
  • 評分   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     查看: (1231)     持續時間: (00:01:03)     上傳: 30-08-12
  • 標籤: Android Wi-Fi 教學
  • 評論 - 回應: (0)